Acmhainní

Fuaim
Booklet

Nathanna Cainte, Dánta agus Amhráin.

Tá réimse nathanna cainte agus frásaí úsáideach le fáil thíos. Tá siad cabhrach duit féin agus do’d pháiste agus iad ag ullmhú don scoil.

Close All
1. Mé Féin 1: Myself 1
Dia duit, Is cailín mise. Hello, I am a girl.
Is buachaill mise. I am a boy.
Seo cailín, seo buachaill. This is a girl, this is a boy.
2. Mé Féin 2: Myself 2
Lámh, lámh eile a hAon,a dó. Hand, other hand one, two
Cos, cos eile a hAon, a dó. Foot, other foot, one, two.
Súil, súil eile a hAon, a dó. Eye, other eye, one, two.
Cluas, cluas eile a hAon, a dó. Ear, other ear, one, two.
Ceann, srón, béal is smig. Head, nose, mouth and chin.
Is fiacla bána i mo bhéal istigh. And white teeth inside my mouth.
Cuir lámh ar do cheann. Put a hand on your head.
Cuir lámh ar do smig. Put a hand on your chin.
Cuir lámh ar do mhuinéal. Put a hand on your neck.
Cuir lámh ar do bholg. Put a hand on your belly.
Dún do shúile, oscail do shúile. Close your eyes, open your eyes.
3. Mé Féin 3: Myself 3
Tá tuirse orm. I am tired.
Tá eagla orm. I am scared.
Tá áthas orm. I am happy.
Tá brón orm. I am sorry.
Téigh a chodladh. Go to sleep.
Dúisigh suas. Wake up.
Tá Teidí ag siúl, ag rith, ag titim, ag caoineadh, ag gáire. Teddy is walking, running, falling, crying, laughing.
4. An Scoil 1 : School 1
Seasaigí suas. Stand up (plural)
Seasaigí i line. Everyone stand in the line.
Suígí síos. Sit down (plural)
Cuirigí suas na lámha. Hands up (plural)
Téigí chuig an leithreas. Go to the toilet (plural)
Tá mála scoile, leabhar,peann luaidhe, múinteoir sa phictiúr. There is a schoolbag, a book, a pencil, a teacher in the picture.
Céard é sin? What is that?
Sin peann luaidhe , crián, leabhar, bosca lóin, cóipleabhar. That is a pencil, crayon, book, lunchbox, copy.
5. An Scoil 2: School 2
Dia duit, Dia is Muire duit. Hello, Hello to you too.
Cén t-ainm atá ortsa? What is your name?
Seán is ainm domsa. Seán is my name.
Caithfidh mé mo mhála a fháil. I have to get my bag.
Caithfidh mé mo bhosca lóin a fháíl. I have to get my lunch box.
Caithfidh me mo bhuidéal a fháil. I have to get my bottle.
Seo dhuit mo leabhar, a Mhúinteoir. Here is my book, teacher.
Go raibh maith agat. Thank you.
Tá fáilte romhat. You’re welcome.
6. An Scoil 3: School 3
Cé leis an cóta seo? Who owns this coat?
Is liomsa é. It is mine.
An osclóidh tú mo bhosca lóin dom, le do thoil? Will you open my lunchbox for me, please?
An ndúnfaidh tú mo bhosca lóin dom, le do thoil? Will you close my lunchbox for me, please?
7. An Scoil 4: School 4
Bíonn bord ar scoil. There is a table at school.
Bíonn criáin ar scoil. There is a crayon at school.
Bíonn mála scoile ar scoil. There is a bag at school.
Bíonn caothaoir ar scoil. There is a chair at school.
Bíonn clár bán ar scoil. There is a whiteboard at school
Tá sé críochnaithe agam, a Mhúinteoir. I have it finished, Teacher.
8. Seomra Ranga 1: The Classroom 1
Sa Seomra Ranga In the classroom
Tá sé críochnaithe agam a Mhúinteoir. I am finished, Teacher.
Gabh mo leithscéal a mhúinteoir. Excuse me, teacher.
Tá cabhair uaim. I need help.
D’ith mé mo lón. I ate my lunch.
Tá mo bhosca lóin i mo mhála agus tá mé críochnaithe. My lunchbox is in my bag and I am finished.
9.Seomra Ranga 2: The classroom 2
Tá cnag ag an doras. There is a knock at the door.
Tá fear ag an doras. There is a man at the door.
Tá bean ag an doras. There is a woman at the door.
Tá mé anseo. I am present/here.
Tá sé as láthair. He is absent/not here.
Níl fhios agam. I don’t know.
An bhfuil seo ceart, a Mhúinteoir? Is this correct, Teacher?
Go raibh maith agat. Thank you.
Tá failte romhat. You are welcome.
Maith an cailín. Good girl.
Maith an buachaill. Good boy.
10.Seomra Ranga 3:The Classroom 3
Tá peann luaidhe uaim. I need a pencil.
Tá criáin uaim. I need a crayon.
Tá scriosán uaim. I need a rubber/eraser.
Ní bhfuair mé ceann, a Mhúinteoir. I didn’t get one, Teacher.
Tá mé ag spraoi lena bréagáin. I am playing with the toy.
11. Ordú 1: Orders 1
Suí síos/seas suas. Sit down / stand up.
Dún an doras. Close the door.
Oscail an doras. Open the door.
Las an solas/ Much an solas. Turn on the light / off the light.
Faigh cupán dom,más é do thoil é. Get me a cup, please.
Go raibh maith agat. Thank you.
Tá fáilte romhat. You’re welcome.
Cur suas anseo é. Put it up here.
Éist liomsa / le Daidí / le Mamaí. Listen to me / to Daddy / to Mammy.
Tabhair dom é, le do thoil. Give it to me, please.
Déan do obair bhaile anois. Do your homework now.
Níl céad é sin a dhéanamh. You can’t do that.
Tá céad é sin a dhéanamh. You can do that.
12. Ordú 2: Orders 2
Suí síos ag an mbord, tá an dinnéar réidh. Sit down at the table, the dinner is ready.
Ith suas do dhinnéar/ do lón. Eat up your dinner / lunch.
Críochnaigh suas anois. Finish up now.
Tá sé am dul a chodladh. It’s bed time.
Cur ort do chóta / do gheansaí / do mhála scoile. Put on your coat / your jumper / your school bag.
Cur do bhosca lóin i do mhála scoile. Put your lunch box in your school bag.
Bí go maith. Be good.
Téigh amach ag spraoi. Go out and play.
13. Is Féidir Liom: I can
… rith, suí, léim, luí, ithe, ól, … run, sit, jump, lie down, eat, drink,
ach ní féidir liom tiomáint go foil. but I can’t drive yet.
14. Is Mise An Madra: I am the dog
Is mise an madra, Bhuf, bhuf , bhuf! I am the dog.
Is mise an chearc, Tiuc,tiuc,tiuc! I am the hen.
Is mise an bhó, Mú,mú ,mú! I am the cow.
Is mise an coileach, Coc-a-dudal-dú! I am the cock.
15. Tá téidí ag siúl: Teddy is Walking
Tá téidí ag siúl (x2)
Hé hó mo dhaidí ó
Teddy is walking.
Tá téidi ag rith… Teddy is running.
Tá téidí ag titim… Teddy is falling.
Tá téidí ag gol… Teddy is crying.
Tá téidi ag gáirí… Teddy is laughing.
16. Nach mise an cailín maith: Am I not the good girl
Chuir mé orm mo chóta (x3) I put on my coat (x3)
Nach mise an cailín deas! Am I not the nice girl!
Bhain mé díom mo chóta (x3) I took off my coat (x3)
Nach mise atá go deas! Am I not nice!
Chroch mé suas mo chóta (x3) I hung up my coat (x3)
Nach mise an cailín deas! Am I not the good girl!
17. Lá breithe sona duit: Happy Birthday to you
Lá breithe sona duit, Happy Birthday to you,
Lá breithe sona duit, Happy Birthday to you,
Lá breithe, a Liam, Happy birthday dear Liam,
Lá breithe sona duit. Happy Birthday to you,