Acmhainn Tuismitheoirí

Faisnéis Bhreise & Cabhair
Is féidir leat faisnéis bhreise a fháil ar rudaí mar Liosta Léitheoireachta Leabhar Scoile, ár bPolasaithe agus go leor eile.
Ár bPolasaithe

Eolas faoi Bheartas Scoile – 2021/22

Polasaí ar Theagmhais
Chriticiúla

Tá sé mar aidhm ag Gaelscoil Iarfhlatha folláine a scoláirí a chosaint trí thimpeallacht shábháilte chothaitheach a sholáthar i gcónaí. Mar atá ráite in Éiteas na Scoile “Tá fíoriarracht ar siúl i nGaelscoil Iarfhlatha chun pobal scoile a chruthú a bheidh cothrom, cothrom agus cúram” Tá go leor bearta glactha ag an scoil chun éiteas láimhseála, tacúil agus comhbhách a chruthú sa scoil. scoil. Tá roinnt polasaithe agus nósanna imeachta curtha le chéile ag an scoil freisin le leanúint d’fhonn sábháilteacht fhisiciúil agus shíceolaíoch na foirne agus na mac léinn a chinntiú le linn gnáthchúrsa an lae scoile agus i gcás teagmhais chriticiúil.

Áirítear ar na polasaithe seo:

 • Beartas Sláinte agus Sábháilteachta
 • Beartas Frithbhulaíochta
 • Cód Iompair
 • Clár S.P.H.E
 • Beartas um fhilleadh ar scoil

Tá an bord bainistíochta trí phríomhoide na scoile, Colm Breathnach tar éis Polasaí ar Theagmhais Chriticiula a scríobh. Tá sé mar sprioc againn Foireann Bainistíochta Teagmhais Chriticiúla (FBTC) a bhunú leis an bplean seo a threorú agus a fhorbairt.

*Le haghaidh an Pholasaí Teagmhais Chriticiúil iomlán íoslódáil an comhad PDF thíos.

View in PDF

Ráiteas um Chumhdach Leanaí

Is bunscoil/scoil speisialta/iar-bhunscoil é Gaelscoil Iarfhlatha a sholáthraíonn oideachas bunscoile/iar-bhunscoile do dhaltaí ó na Naíonáin Shóisearacha go Rang a Sé

De réir cheanglais an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015, Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí 2017, an Aguisín a ghabhann le Tús Áite do Leanaí (2019), na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 agus Treoir Tusla maidir leis na Ráitis um Chumhdach Leanaí a ullmhú, chomhaontaigh Bord Bainistíochta Gaelscoil Iarfhlatha an Ráiteas um Chumhdach Leanaí atá leagtha amach sa doiciméad seo.

The Board of anagement has adopted and will implement fully and without modification the Deparment’s Child Protection Procdiures for primary and post-primary Schools 2017 as part of this overall childSafeguarding Statement:

  1. Tá an Bord Bainistíochta tar éis Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí na Roinne do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 a ghlacadh agus déanfaidh sé iad a chur chun feidhme go hiomlán agus gan iad a mhodhnú mar chuid den Ráiteas foriomlán um Chumhdach Leanaí
  2. Is é Colm Breathnach an Teagmhálaí Ainmnithe (TA)
  3. Is í Aisling Ní Chluanauin an Leas-Teagmhálaí Ainmnithe (Leas-TA)
  4. Aithníonn an Bord Bainistíochta go mbaineann cúinsí cosanta agus leasa leanaí trí gach gné de shaol na scoile agus go gcaithfear iad a léiriú i mbeartais, nósanna imeachta, cleachtais agus gníomhaíochtaí uile na scoile. Comhlíonfaidh an scoil, ina cuid beartas, nósanna imeachta, cleachtais agus gníomhaíochtaí, na prionsabail a leanas maidir le dea-chleachtas i gcosaint agus leas leanaí:

   Déanfaidh an scoil an méid a leanas:

   • aithneoidh sí go bhfuil cosaint agus leas leanaí thar a bheith tábhachtach, beag beann ar gach breithniú eile;
   • comhlíonfaidh sí go hiomlán a hoibleagáidí reachtúla faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus comhlíonfaidh sí reachtaíocht ábhartha eile a bhaineann le cosaint agus leas leanaí;
   • comhoibriú go hiomlán leis na húdaráis reachtúla ábhartha maidir le cosaint leanaí agus cúrsaí leasa;
   • cleachtais shábháilte a ghlacadh chun an fhéidearthacht go dtarlódh díobháil nó timpistí do leanaí a íoslaghdú agus chun oibrithe a chosaint ar an ngá le rioscaí neamhriachtanacha a ghlacadh a d’fhéadfadh iad féin a fhágáil ar oscailt do chúiseamh mí-úsáide nó faillí;
   • cleachtas oscailteachta a fhorbairt le tuismitheoirí agus rannpháirtíocht tuismitheoirí in oideachas a gcuid leanaí a spreagadh; agus
   • urraim iomlán a bheith acu ar cheanglais rúndachta agus iad ag déileáil le cúrsaí maidir le cosaint leanaí.

Comhlíonfaidh an scoil na prionsabail thuas freisin maidir le haon scoláire fásta atá faoi leochail speisialta.

 1. Tá na nósanna imeachta/bearta seo a leanas i bhfeidhm:
  • Maidir le haon bhall foirne atá faoi réir aon imscrúdaithe (cibé mar a thuairiscítear sin) maidir le haon ghníomh, neamhghníomh nó imthoisc i ndáil le leanbh atá ag freastal ar an scoil, comhlíonann an scoil na nósanna imeachta ábhartha atá leagtha amach i gCaibidil 7 de na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 agus comhlíonann an scoil na nósanna imeachta araíonachta comhaontaithe ábhartha d’fhoireann scoile atá foilsíthe ar shuíomh gréasáin ROS.
  • Maidir le roghnú nó earcú foirne agus a n-oiriúnacht chun oibriú le leanaí, comhlíonann an scoil ceanglais reachtúla grinnfhiosrúcháin Achtanna an Bhiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 agus comhlíonann an scoil an treoir níos leithne maidir le dualgas cúraim a leagtar amach i gciorcláin ghrinnfhiosrúcháin agus earcaíochta Garda a d’fhoilsigh ROS agus atá ar fáil ar shuíomh gréasáin ROS.
  • Maidir le faisnéis, agus, nuair is gá, treoir agus oiliúint, a sholáthar don fhoireann i ndáil le tarlú díobhála a shainaithint (mar a shainmhínítear in Acht 2015) tá an méid a leanas déanta ag an scoil-
   • Chuir sí cóip de Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile ar fáil do gach ball foirne
   • Cinntíonn sí go gcuirtear cóip de Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile ar fáil do gach ball foirne nua
   • Spreagann sí baill foirne chun leas a bhaint as oiliúint ábhartha
   • Spreagann sí baill an Bhoird Bainistíochta chun leas a bhaint as oiliúint ábhartha
   • Coinníonn an Bord Bainistíochta taifid ar gach oiliúint ar bhaill foirne agus ar bhaill den Bhord
  • Maidir le Tusla i ndáil le hábhair imní um chosaint leanaí a thuairisciú, ceanglaítear ar gach duine den phearsanra scoile na nósanna imeachta atá leagtha amach sna Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 a chomhlíonadh, lena n-áirítear i gcás múinteoirí cláraithe, iad siúd atá sainordaithe chun tuairisciú faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015.
  • Sa scoil seo tá teagmhálaí ainmnithe ceaptha ag an mBord mar an “duine ábhartha” (mar a shainmhínítear san Acht um Thús Áite Leanaí 2015) mar an gcéad phointe teagmhála maidir le ráiteas cosanta leanaí na scoile.
  • Is daoine sainordaithe iad na múinteoirí cláraithe ar fad atá fostaithe ag an scoil faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015.
  • De réir an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015 agus san Aguisín a ghabhann le Tús Áite do Leanaí (2019), rinne an Bord measúnú ar aon fhéidearthacht díobhála do leanbh agus é nó í ag freastal ar an scoil nó ag glacadh páirte i ngníomhaíochtaí scoile. Tá measúnú scríofa ina leagtar amach na réimsí riosca a sainaithníodh agus nósanna imeachta na scoile chun na rioscaí sin a bhainistiú san áireamh sa Ráiteas um Chumhdach Leanaí.
  • Is féidir teacht ar na nósanna imeachta éagsúla dá dtagraítear sa Ráiteas seo ar shuíomh gréasáin na scoile, ar shuíomh gréasáin ROS nó cuirfear ar fáil iad arna iarraidh sin ag an scoil.

  Nóta: Níl an méid thuas beartaithe mar liosta uileghabhálach. Áireoidh na Boird Bainistíochta Aonair freisin sa chuid seo cibé nósanna imeachta/bearta eile atá ábhartha don scoil atá i gceist.

 2. Foilsíodh an ráiteas seo ar shuíomh gréasáin na scoile agus cuireadh ar fáil é do gach ball de phearsanra na scoile, do Chumann na dTuismitheoirí (más ann dó) agus don phátrún. Tá sé inrochtana go héasca ag tuismitheoirí agus caomhnóirí ach é a iarraidh. Cuirfear cóip den Ráiteas seo ar fáil do Tusla agus don Roinn má iarrtar sin.
 3. Déanfar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí a athbhreithniú ar bhonn bliantúil nó a luaithe is indéanta tar éis athrú ábhartha a bheith ann in aon ábhar dá dtagraíonn an ráiteas seo.

Ghlac an Bord Bainistíochta an Ráiteas um Chumhdach Leanaí ar an 27 Bealtaine 2021

Rinne an Bord Bainistíochta athbhreithniú ar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí ar an 19 Deireadh Fómhair 2021

*Le haghaidh an Ráitis iomlán um Chosaint Leanaí íoslódáil an comhad PDF thíos

View in PDF

Covid-19

POLASAITHE & NUASHONRUITHE COVID

2021-2022 Ráiteas Polasaí Scoile COVID-19

Tá Gaelscoil Iarfhlatha tiomanta ionad oibre sláintiúil agus sábháilte dár bhfoireann ar fad agus timpeallacht foghlama shábháilte dár ndaltaí uile a chothú. Lena chinntiú, tá an Plean Freagartha COVID-19 seo a leanas forbartha agus nuashonraithe againn. Tá Bainistíocht agus foireann na scoile go léir freagrach as cur i bhfeidhm an plean seo agus cuideoidh iarracht comhchoiteanna le bac a chur ar scaipeadh an bhvíreas. Tá sé mar aidhm againn:

 • leanúint ar aghaidh le monatóireacht a dhéanamh ar ár bhfreagra COVID-19 agus an plean seo a leasú i gcomhairle lenár bhfoireann
 • eolas rídhéanaí maidir le treoracha shláinte poiblí an FSS agus Gov.ie a chur ar fáil dár bhfoireann agus daltaí
 • eolas faoi comharthaí COVID-19 agus conas ba cheart do lámha a ní a thaispeáint
 • ionadaí oibrithe a bhfuil furasta le aithint a aontú leis an bhfoireann chun an ról atá leagtha amach sa phlean seo a chomhlíonadh
 • an fhoireann agus na daltaí go léir a chur ar an eolas faoi sláinteachas riachtanach maraon le béasaíocht anála agus riachtanais scaradh sóisialta
 • an scoil a athchóiriú chun scaradh sóisialta a chur i bhfeidhm mar is oiriúnach le treoracha agus orduithe na Roinne Oideachais
 • logleabhar teagmhála a choimeád chun chabhrú le rianú teagmhála
 • cinntiú go rachaidh an fhoireann i dteagmháil leis an faisnéis ionduchtaithe / taithíocha a chur an Roinn Oideachais ar fáil
 • an próiseas chomhaontaithe i gcás go mbeadh duine sa scoil ag taispeáint na comharthaí de COVID-19 agus iad ar scoil a chur i bhfeidhm
 • treoracha a chur ar fáil don fhoireann agus dosna daltaí i gcás go bhfuil siad ag taispeáint na comharthaí de COVID-19 agus iad ar scoil
 • glantóireacht a chloíonn le treoracha na Roinne Oideachais a dhéanamh

Rachfar i comhairliúchán leis an bhfoireann ar bhonn leantach agus fáiltítear aiseolas ar pé ábhar imní, fadhbanna nó moltaí.

Is féidir é seo a dhéanamh tríd an bPríomhionadaí (/-ithe) Oibrithe, a dtacófar leis/léi de réir an chomhaontaithe idir an Roinn agus na páirtithe oideachais.

*Le haghaidh Ráiteas Beartais iomlán COVID-19 2021-2022 íoslódáil an comhad PDF thíos

View in PDF

Measunú Riosca Covid

Bhíothas i gcomhairle le foireann uile na scoile mar chuid den phróiseas seo.

An modheolaíocht a úsáideadh le haghaidh sainaithint agus rialú guaiseacha

Ag teacht leis na ceanglais san Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005 (alt 19) is é polasaí Bhord Bainistíochta Ghaelscoil Iarfhlatha dul i ngleic le guaiseacha agus rioscaí suntasacha san ionad oibre, chun na rioscaí do shábháilteacht, sláinte agus leas a rochtain agus na rioscaí sin a rialú a mhéid is indéanta go réasúnach.

Tá an Bord tiomanta do shainaithint leanúnach guaiseacha, do mheasúnú a dhéanamh ar na rioscaí iomchuí agus do rialuithe a thabhairt isteach chun déileáil leo. Ina theannta sin, bíonn an fhoireann rannpháirteach i saincheisteanna sábháilteachta, sláinte agus leasa laistigh den scoil agus spreagtar iad chun aon ghuaiseacha a d’fhéadfadh tarlú a shainaithint agus a thuairisciú agus a chinntiú go ndéantar measúnú riosca.

Tá na nuashonruithe ábhartha agus na bearta rialaithe is gá mar chuid den Mheasúnú Riosca athbhreithnithe seo chun an baol don fhoireann agus do dhaoine eile a bheith nochta do Covid-19 a íoslaghdú agus déanfar iad a ionchorprú sa Ráiteas Sábháilteachta do Ghaelscoil Iarfhlatha ag teacht le ceanglais alt 20 d’Acht 2005.

Samhlaítear go dtabharfar faoi athbhreithnithe breise ar bhonn rialta agus ag teacht le comhairle sláinte poiblí agus le comhairle an Rialtais lena chinntiú go mbeidh an fhaisnéis go léir cruinn, go mbeidh na rialuithe iomchuí agus nuair is gá go ndéanfar measúnú arís eile ar na rioscaí.

Is ionann guais agus aon rud a bhfuil sé de chumas aige díobháil a dhéanamh do shábháilteacht, sláinte nó leas foirne, scoláirí, cuairteoirí agus conraitheoirí – cuir i gcás urlár fliuch nó sleamhain, inneall gan chosaint, obair lena mbaineann brú nó strus, bealach isteach blocáilte, ceimiceáin ghuaiseacha etc. D’fhéadfaí guaiseacha a aicmiú mar chinn fhisiceacha, cheimiceacha, bhitheolaíocha, chomhshaoil nó dhaonna.

Is ionann riosca/baol agus an dóchúlacht go ndéanfar díobháil do dhuine éigin de bharr guaise agus tromchúis na díobhála sin.

*Le haghaidh Measúnú Riosca Covid iomlán íoslódáil an comhad PDF thíos

View in PDF

Treoir thapa leithlisithe do thuismitheoirí agus chaomhnóirí leanaí atá níos sine ná 3 mhí agus suas le 13 bliana d’aois

Comharthaí an ghalair COVID-19:

 • fiabhras 38.0⁰C nó níos airde gan chúis leighis eile (cosúil le deilgneach nó ionfhabhtú fuail) NÓ
 • casacht nua nó deacracht análaithe nó fadhb análaithe atá ann cheana féin a bheith ag dul in olcas, NÓ
 • cailliúint boladh, athrú ar bhlas, nó braistint bhlasta (má tá do leanbh in ann é seo a rá) NÓ
 • mionfhadhbanna eile análaithe nó cliabhraigh i leanbh a bhí i dteagmháil le duine breoite, atá mar chuid de ráig nó atá ina theagmhálaí ag duine a bhfuil COVID-19 air
 • Ar na hairíonna eile a bhaineann le COVID-19 tá tuirse, plódú sróine, toinníteas, scornach thinn, tinneas cinn, pian matán/comhpháirteach, gríos craicinn, masmas nó urlacan, buinneach, fuacht nó meadhrán.

Féadfaidh comharthaí a bheith i láthair ar bhealach difriúil in aoisghrúpaí difriúla agus le leaganacha éagsúla den víreas. D’fhéadfaí roinnt comharthaí a mheascadh le slaghdán, fiabhras féir nó fliú. Má tá aon comharthaí géara nua agat a thugann le tuiscint do COVID-19, déan féin-aonrú agus déan teagmháil le do dhochtúir teaghlaigh. Mar sin féin, má tá comharthaí tú féin nó do linbh an-éadrom, fan sa bhaile, déan athmheasúnú tar éis 48 uair an chloig agus déan teagmháil le do dhochtúir teaghlaigh le haghaidh comhairle.

Féin-aonrú – (fan i do sheomra). Ciallaíonn féin-aonrú fanacht istigh agus teagmháil le daoine eile a sheachaint go hiomlán. Áirítear leis seo daoine eile a bhfuil cónaí orthu sa teach céanna le do leanbh, oiread agus is féidir. Baineann féin-aonrú le leanaí a bhfuil tástáil déanta acu a thaispeánann go bhfuil COVID-19 orthu agus freisin do leanaí a bhfuil roinnt comharthaí de COVID-19 orthu, ach atá fós ag fanacht ar thástáil nó ar thoradh tástála.

Srianadh ar ghluaiseacht – (fan sa bhaile). Ciallaíonn srianadh gluaiseachta teagmháil le daoine eile a sheachaint oiread agus is féidir. Áirítear leis seo gan dul ar scoil, naíolann nó gníomhaíochtaí sóisialta. Tá srianadh gluaiseachta ann do dhaoine nach bhfuil comharthaí de COVID-19 acu ach a d’fhéadfadh a bheith i mbaol níos airde go bhfaighidh siad COVID-19 toisc go raibh siad nochtaithe do riosca ar leith.

Féach le do thoil ar gov.ie chun an t-eolas is déanaí maidir le comhairle taistil a fháil.

*Le haghaidh an treoir iomlán féach le do thoil leathanach 2 – 4 den PDF íoslódáil thíos.

View in PDF

Vacsaín Comirnaty (Pfizer n BioNTech) do leanaí idir 5 agus 11 bliana d’aois.

Maidir leis an mbileog faoi iamh

Insíonn an bhileog seo duit faoin vacsaín COVID-19 (coronavirus) do leanaí idir 5 agus 11 bliana d’aois.

Insíonn sé duit faoi:

 • COVID-19 i leanaí idir 5 agus 11 bliana d’aois
 • céard é an vacsaín COVID-19
 • na buntáistí a bhaineann le vacsaíniú do leanaí idir 5 agus 11 bliana d’aois
 • na rioscaí a bhaineann le vacsaíniú do leanaí idir 5 agus 11 bliana d’aois
 • sábháilteacht vacsaínithe agus fo-iarmhairtí
 • áit ar féidir leat tuilleadh eolais a fháil

Léigh an bhileog seo go cúramach, le do thoil. Is í an aidhm atá againn leis an leabhrán eolais seo ná deis a thabhairt duit cinneadh eolasach a dhéanamh maidir leis an vacsaín a fháil do do leanbh. Is féidir leat labhairt freisin le gairmí cúram sláinte, ar nós do Dhochtúir (Dochtúir) nó Cógaiseoir, faoin vacsaín.

Is féidir leat freisin:

 • léigh Bileog Faisnéise Othar an déantóra atá ar fáil ar
  www.hse.ie/covid19vaccinePIL
 • pléigh an vacsaíniú le do leanbh nó léigh an bhileog leo
 • léigh an t-eolas breise atá ar fáil ar www.hse.ie
 • léigh an bhileog iarchúraim a fhaigheann tú tar éis an vacsaínithe
 • *Chun an bhileog iomlán faoin Vacsaín Comornaty (Pfizer n BioNTech) a léamh, íoslódáil an comhad PDF thíos le do thoil

  View in PDF

An Roinn Oideachais – Litir chuig Tuismitheoirí maidir le Tástáil Antaiginí – 25 Samhain 2021

25 Samhain 2021

A Thuismitheoir,

Is uasdátú é seo ar phleananna chun soláthar a dhéanamh d’úsáid tástála antaiginí i gcúinsí áirithe i leanaí atá asymptomatic agus mar chuid de choda ranga, áit a bhfuil cás deimhnithe de COVID-19.

Is é an bealach is tábhachtaí chun cosaint a dhéanamh in aghaidh aon leathadh ionfhabhtaithe ar aghaidh ná má tá aon chomharthaí de COVID-19 ar do leanbh, lena n-áirítear casacht nua, ganntanas anála, teocht ard, scornach tinn, ba cheart dó iad féin a aonrú sa bhaile. agus ba cheart duit tástáil PCR COVID-19 a chur in áirithe dóibh. Is féidir tástálacha PCR a chur in áirithe anseo: https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/

Níor cheart do pháistí a bhfuil siomptóim orthu tástálacha antaiginí a úsáid, ba chóir dóibh fanacht sa bhaile agus tástáil PCR a eagrú don Covid-19. Má tá aon imní ar thuismitheoir/caomhnóir faoina leanbh ba cheart dóibh dul i dteagmháil lena ndochtúir, mar is gnách.

Ó 29 Samhain 2021, má fhaigheann tuismitheoir nó caomhnóir toradh tástála PCR COVID-19 dearfach (braite) dá leanbh, táimid ag iarraidh orthu dul i dteagmháil láithreach le príomhoide scoile a linbh chun iad a chur ar an eolas…*

*Chun an litir iomlán ón Roinn Oideachais a léamh íoslódáil an comhad PDF thíos le do thoil

View in PDF

Tuilleadh Eolais Do Thuismitheoirí Faoi Covid

Liosta Léitheoireachta

Leabhair do 2021/22

Is féidir leat na leabhair a bheidh á n-úsáid againn gach bliain ar dheis a fháil. Cliceáil ar an táb don bhliain a bhfuil do pháiste istigh agus féach cad a bheidh de dhíth orthu.

Close All
Naíonáin Shóisearacha

Books:

 • IRISH | Séideán Sí – Ag Obair Liom Leabhar an dalta A | An Gum

  IRISH | Seideann Sí: Ag Obair Liom –Leabhar an dalta B | An Gum

 • MATHS | Gafa le Mata – Naíonáin Shóisearacha | C.J Fallon

 • SPHE | Rainy Days – Junior Infants | Folens

  SPHE | Nach iontach an Domhan É – Naíonáin Shóisearacha | An Gum

 • HANDWRITING | x3 Project Book 15 (32 page copy) | Aisling

 • RELIGION | I nGrá Dé – Naíonáin Shóisearacha. Bunscoil 1 | Veritas

Other required items:

 • 3 x Empty & clean Chinese take away plastic boxes (labelled)
 • 3 x Plastic A4 envelope folder (Clear/no patter for notes, obair bhaile etc) (labelled with name)
 • Peann Luaidhe, bioróir & scriosán. Minimum of 2 Junior grip pencils, rubber, sharpener. All should be contained in a pencil case (All labelled)
 • Dathanna :Crayola twistable crayons (12 pack) (Labelled)
 • 2 whiteboard markers for mini whitboard

Important NOTES:

 • All books must be covered in contact and all belongings including uniform, jumpers, etc. must be clearly labelled (Please use the Irish version of child’s name)
 • Please ensure your child has Velcro shoes. Laced shoes are unsuitable for infants, as we take them off for gymnastics, etc and they have difficulty managing them.

Download List – PDF

Naíonáin Shinsearacha

Books:

 • IRISH | Séidean Sí: Mo Leabharsa, Leabhar an dalta B | An Gum

  IRISH | Seideann Sí: Ag Obair Liom –Leabhar an dalta B | An Gum

 • ENGLISH | Starlight Senior Infants skills book | Folens

 • MATHS | Gafa le Mata – Naíonáin Shinsearacha | C.J Fallon

 • SPHE/SESE | Nach Iontach an Domhan É- Naíonáin Shinsearacha | Folens

  SPHE/SESE | Rainy Days, Colouring and Activities, Senior Infants | Folens

 • RELIGION | I nGrá Dé – Naíonáin Shinsearacha Bunscoil 2 | Veritas

Copies:

 • 4 Junior copies (ruled extra wide)
 • 2 Junior Practice Copies (ASJ11 Blank)
 • 2 Document Wallets: 1 blue & 1 red
 • 2 project Copies (Project Book 15)
 • 1 Scrap books Size 13”x9” (64 pages)

Other required items:

 • Crayons
 • A ruler, a steel double topper & a rubber
 • 2 Jumbo grip triangular pencils
 • 2 Whiteboard markers for mini white borads

Important NOTES:

 • All books must be covered in contact and all belongings including uniform, jumpers, etc. must be clearly labelled (Please use the Irish version of child’s name)
 • Please ensure your child has Velcro shoes. Laced shoes are unsuitable for infants, as we take them off for gymnastics, etc and they have difficulty managing them.
 • Please make sure your child has a skipping rope in their bag everyday.

Download List – PDF

Rang 1

Books:

 • IRISH | Ag Obair Liom – Leabhar an Dálta – C | Séideán Sí

  IRISH | Am Don Léamh – Rang a Dó | Folens

 • ENGLISH | Starlight skills book. (Starlight combined reader & skills book) | Folens

 • MATHS | Gafa le Mata – Rang a hAon | C.J Fallon

 • SPHE/SESE | Nach Iontach an Domhan É! – Rang a hAon | CJ Fallon

 • RELIGION | I nGrá Dé Rang a 1 | Veritas

Copies:

 • 2 Document Wallets A4
 • 1 Notebook
 • 1 Plain Day Book
 • 2 Learn to Write B2 Exercise Book
 • 4 Project Copies 15A
 • 1 Sum Copy 20mm

Other required items:

 • Crayons & pencils
 • A ruler, a topper & 2 rubbers
 • Tin whistle ‘D’ All Clearly Labelled
 • 2 Glue Sticks

Important NOTES:

 • All belongings including uniform, jumpers etc. Must be clearly labelled (please use the irish version of child’s surname)

Download List – PDF

Rang 2

Books:

 • IRISH | Mo Leabharsa D Leagan Connachtach | An Gum

 • ENGLISH | Starlight 2nd class skills book (to accompany starlight 2nd class core reader available on book scheme) | Folens

 • MATHS | Mata Meabhrach Rang a 2 | –

 • SPHE/SESE | Nach Iontach an Domhain É! -Rang a Dó | Folens

Copies:

 • 2 Document Wallet A4
 • 5 Copy 88 page A 11
 • 2 Sums Copies(10mm)
 • 1 Sum copy (7mm)
 • 1 Project Copy 15A
 • 1 notebook & 1 hardback copybook

Other required items:

 • Tin whistle D
 • Crayons & a pencil
 • A ruler, a topper & a rubber

Important NOTES:

 • All books must be covered in Contact and all belongings including uniform, jumpers etc. Must be clearly labelled (please use the Irish version of child’s SURNAME)

Download List – PDF

Rang 3

Books:

 • ENGLISH | Starlight combined reading & skills book(3rd class) | Folens

 • MATHS | Mata Meabhrach Rang a 3 | –

Copies:

 • 6 Writing Copies (88 page)
 • 3 Sum copies C3 (88 page)
 • 1 Hardback copy A5
 • 3 Document Wallet

Other required items:

 • Tin whistle D
 • Crayons & a pencil
 • A ruler, a topper & a rubber
 • Glue

Important NOTES:

 • All books must be covered in Contact and all belongings including uniform, jumpers etc. Must be clearly labelled (please use the Irish version of child’s name)

Download List – PDF

Rang 4

Books:

 • IRISH | Foclóir Gaeilge /Béarla | An Gum/An Comhlacht Oideachas

 • ENGLISH | Starlight combined reading & skills book | Folens

 • MATHS | Mata Meabhrach Rang a 4 | –

Copies:

 • 10 Writing Copies (120 page)
 • 4 Sum copies C3 (88 page)
 • 1 cóipleabhar crua A4 –scríobh aistí (Hardback A4 copy)
 • 1 Fillteán (document wallet)

Other required items:

 • Feadóg D
 • Twistables nó peann luaidhe daite
 • English Dictionary / Thesaurus
 • Set matamaitice
 • High-lighters
 • Calculator

Important NOTES:

 • All books must be covered in Contact and all belongings including uniform, jumpers etc. Must be clearly labelled (please use the Irish version of child’s SURNAME)

Download List – PDF

Rang 5

Books:

 • ENGLISH | Starlight combined reading & skills book | Folens

 • MATHS | Mata Meabhrach Rang a 5 | –

Copies:

 • 12 Chóipleabhar (120 Leathanach)
 • 6 Chóipleabhar Sumaí C3 (88 page)
 • 1 Chóipleabhar Nótaí (Notebook) A5
 • 1 Cóipleabhar Eolaíochta crua A4 (hardback) Science
 • 2 Fillteán (document wallet)
 • 1 Cóipleabhar Crua A4

Other required items:

 • Feadóg D
 • Pinn + pinn luaidhe + pinn luaidhe daite
 • English Dictionary / Thesaurus
 • Foclóir Gaeilge/ Béarla
 • Uillinntomhas (protractor) Tacar Matamaticiúil (mathematical set)
 • Rialóir, scriosán, bioróir
 • High-lighter
 • Calculator

Important NOTES:

 • All books must be covered in Contact and all belongings including uniform, jumpers etc. Must be clearly labelled (please use the Irish version of child’s SURNAME)

Download List – PDF

Rang 6

Books:

 • ENGLISH | Starlight combined reading & skills book | Folens

Copies:

 • 12 Chóipleabhar (120 Leathanach)
 • 6 Chóipleabhar Sumaí C3 (88 page)
 • 1 Chóipleabhar Nótaí (Notebook)
 • 1 Chóipleabhar Eolaíochta crua A4 (hardback)
 • 2 Fhillteán (document wallet)

Other required items:

 • Feadóg D
 • Pinn + pinn luaidhe + pinn luaidhe daite
 • English Dictionary / Thesaurus
 • Foclóir Gaeilge/ Béarla
 • Uillinntomhas (protractor)
 • Rialóir, scriosán, bioróir

Important NOTES:

 • All books must be covered in Contact and all belongings including uniform, jumpers etc. Must be clearly labelled (please use the Irish version of child’s SURNAME)

Download List – PDF