Acmhainn Tuismitheoirí

Faisnéis Bhreise & Cabhair
Is féidir leat faisnéis bhreise a fháil ar rudaí mar Liosta Léitheoireachta Leabhar Scoile, ár bPolasaithe agus go leor eile.
Ár bPolasaithe

Eolas faoi Bheartas Scoile – 2021/22

Polasaí ar Theagmhais
Chriticiúla

Tá sé mar aidhm ag Gaelscoil Iarfhlatha folláine a scoláirí a chosaint trí thimpeallacht shábháilte chothaitheach a sholáthar i gcónaí. Mar atá ráite in Éiteas na Scoile “Tá fíoriarracht ar siúl i nGaelscoil Iarfhlatha chun pobal scoile a chruthú a bheidh cothrom, cothrom agus cúram” Tá go leor bearta glactha ag an scoil chun éiteas láimhseála, tacúil agus comhbhách a chruthú sa scoil. scoil. Tá roinnt polasaithe agus nósanna imeachta curtha le chéile ag an scoil freisin le leanúint d’fhonn sábháilteacht fhisiciúil agus shíceolaíoch na foirne agus na mac léinn a chinntiú le linn gnáthchúrsa an lae scoile agus i gcás teagmhais chriticiúil.

Áirítear ar na polasaithe seo:

 • Beartas Sláinte agus Sábháilteachta
 • Beartas Frithbhulaíochta
 • Cód Iompair
 • Clár S.P.H.E
 • Beartas um fhilleadh ar scoil

Tá an bord bainistíochta trí phríomhoide na scoile, Colm Breathnach tar éis Polasaí ar Theagmhais Chriticiula a scríobh. Tá sé mar sprioc againn Foireann Bainistíochta Teagmhais Chriticiúla (FBTC) a bhunú leis an bplean seo a threorú agus a fhorbairt.

*Le haghaidh an Pholasaí Teagmhais Chriticiúil iomlán íoslódáil an comhad PDF thíos.

View in PDF

Ráiteas um Chumhdach Leanaí

Is bunscoil/scoil speisialta/iar-bhunscoil é Gaelscoil Iarfhlatha a sholáthraíonn oideachas bunscoile/iar-bhunscoile do dhaltaí ó na Naíonáin Shóisearacha go Rang a Sé

De réir cheanglais an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015, Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí 2017, an Aguisín a ghabhann le Tús Áite do Leanaí (2019), na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 agus Treoir Tusla maidir leis na Ráitis um Chumhdach Leanaí a ullmhú, chomhaontaigh Bord Bainistíochta Gaelscoil Iarfhlatha an Ráiteas um Chumhdach Leanaí atá leagtha amach sa doiciméad seo.

The Board of anagement has adopted and will implement fully and without modification the Deparment’s Child Protection Procdiures for primary and post-primary Schools 2017 as part of this overall childSafeguarding Statement:

  1. Tá an Bord Bainistíochta tar éis Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí na Roinne do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 a ghlacadh agus déanfaidh sé iad a chur chun feidhme go hiomlán agus gan iad a mhodhnú mar chuid den Ráiteas foriomlán um Chumhdach Leanaí
  2. Is é Colm Breathnach an Teagmhálaí Ainmnithe (TA)
  3. Is í Aisling Ní Chluanauin an Leas-Teagmhálaí Ainmnithe (Leas-TA)
  4. Aithníonn an Bord Bainistíochta go mbaineann cúinsí cosanta agus leasa leanaí trí gach gné de shaol na scoile agus go gcaithfear iad a léiriú i mbeartais, nósanna imeachta, cleachtais agus gníomhaíochtaí uile na scoile. Comhlíonfaidh an scoil, ina cuid beartas, nósanna imeachta, cleachtais agus gníomhaíochtaí, na prionsabail a leanas maidir le dea-chleachtas i gcosaint agus leas leanaí:

   Déanfaidh an scoil an méid a leanas:

   • aithneoidh sí go bhfuil cosaint agus leas leanaí thar a bheith tábhachtach, beag beann ar gach breithniú eile;
   • comhlíonfaidh sí go hiomlán a hoibleagáidí reachtúla faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus comhlíonfaidh sí reachtaíocht ábhartha eile a bhaineann le cosaint agus leas leanaí;
   • comhoibriú go hiomlán leis na húdaráis reachtúla ábhartha maidir le cosaint leanaí agus cúrsaí leasa;
   • cleachtais shábháilte a ghlacadh chun an fhéidearthacht go dtarlódh díobháil nó timpistí do leanaí a íoslaghdú agus chun oibrithe a chosaint ar an ngá le rioscaí neamhriachtanacha a ghlacadh a d’fhéadfadh iad féin a fhágáil ar oscailt do chúiseamh mí-úsáide nó faillí;
   • cleachtas oscailteachta a fhorbairt le tuismitheoirí agus rannpháirtíocht tuismitheoirí in oideachas a gcuid leanaí a spreagadh; agus
   • urraim iomlán a bheith acu ar cheanglais rúndachta agus iad ag déileáil le cúrsaí maidir le cosaint leanaí.

Comhlíonfaidh an scoil na prionsabail thuas freisin maidir le haon scoláire fásta atá faoi leochail speisialta.

 1. Tá na nósanna imeachta/bearta seo a leanas i bhfeidhm:
  • Maidir le haon bhall foirne atá faoi réir aon imscrúdaithe (cibé mar a thuairiscítear sin) maidir le haon ghníomh, neamhghníomh nó imthoisc i ndáil le leanbh atá ag freastal ar an scoil, comhlíonann an scoil na nósanna imeachta ábhartha atá leagtha amach i gCaibidil 7 de na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 agus comhlíonann an scoil na nósanna imeachta araíonachta comhaontaithe ábhartha d’fhoireann scoile atá foilsíthe ar shuíomh gréasáin ROS.
  • Maidir le roghnú nó earcú foirne agus a n-oiriúnacht chun oibriú le leanaí, comhlíonann an scoil ceanglais reachtúla grinnfhiosrúcháin Achtanna an Bhiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 agus comhlíonann an scoil an treoir níos leithne maidir le dualgas cúraim a leagtar amach i gciorcláin ghrinnfhiosrúcháin agus earcaíochta Garda a d’fhoilsigh ROS agus atá ar fáil ar shuíomh gréasáin ROS.
  • Maidir le faisnéis, agus, nuair is gá, treoir agus oiliúint, a sholáthar don fhoireann i ndáil le tarlú díobhála a shainaithint (mar a shainmhínítear in Acht 2015) tá an méid a leanas déanta ag an scoil-
   • Chuir sí cóip de Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile ar fáil do gach ball foirne
   • Cinntíonn sí go gcuirtear cóip de Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile ar fáil do gach ball foirne nua
   • Spreagann sí baill foirne chun leas a bhaint as oiliúint ábhartha
   • Spreagann sí baill an Bhoird Bainistíochta chun leas a bhaint as oiliúint ábhartha
   • Coinníonn an Bord Bainistíochta taifid ar gach oiliúint ar bhaill foirne agus ar bhaill den Bhord
  • Maidir le Tusla i ndáil le hábhair imní um chosaint leanaí a thuairisciú, ceanglaítear ar gach duine den phearsanra scoile na nósanna imeachta atá leagtha amach sna Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 a chomhlíonadh, lena n-áirítear i gcás múinteoirí cláraithe, iad siúd atá sainordaithe chun tuairisciú faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015.
  • Sa scoil seo tá teagmhálaí ainmnithe ceaptha ag an mBord mar an “duine ábhartha” (mar a shainmhínítear san Acht um Thús Áite Leanaí 2015) mar an gcéad phointe teagmhála maidir le ráiteas cosanta leanaí na scoile.
  • Is daoine sainordaithe iad na múinteoirí cláraithe ar fad atá fostaithe ag an scoil faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015.
  • De réir an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015 agus san Aguisín a ghabhann le Tús Áite do Leanaí (2019), rinne an Bord measúnú ar aon fhéidearthacht díobhála do leanbh agus é nó í ag freastal ar an scoil nó ag glacadh páirte i ngníomhaíochtaí scoile. Tá measúnú scríofa ina leagtar amach na réimsí riosca a sainaithníodh agus nósanna imeachta na scoile chun na rioscaí sin a bhainistiú san áireamh sa Ráiteas um Chumhdach Leanaí.
  • Is féidir teacht ar na nósanna imeachta éagsúla dá dtagraítear sa Ráiteas seo ar shuíomh gréasáin na scoile, ar shuíomh gréasáin ROS nó cuirfear ar fáil iad arna iarraidh sin ag an scoil.

  Nóta: Níl an méid thuas beartaithe mar liosta uileghabhálach. Áireoidh na Boird Bainistíochta Aonair freisin sa chuid seo cibé nósanna imeachta/bearta eile atá ábhartha don scoil atá i gceist.

 2. Foilsíodh an ráiteas seo ar shuíomh gréasáin na scoile agus cuireadh ar fáil é do gach ball de phearsanra na scoile, do Chumann na dTuismitheoirí (más ann dó) agus don phátrún. Tá sé inrochtana go héasca ag tuismitheoirí agus caomhnóirí ach é a iarraidh. Cuirfear cóip den Ráiteas seo ar fáil do Tusla agus don Roinn má iarrtar sin.
 3. Déanfar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí a athbhreithniú ar bhonn bliantúil nó a luaithe is indéanta tar éis athrú ábhartha a bheith ann in aon ábhar dá dtagraíonn an ráiteas seo.

Ghlac an Bord Bainistíochta an Ráiteas um Chumhdach Leanaí ar an 27 Bealtaine 2021

Rinne an Bord Bainistíochta athbhreithniú ar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí ar an 19 Deireadh Fómhair 2021

*Le haghaidh an Ráitis iomlán um Chosaint Leanaí íoslódáil an comhad PDF thíos

View in PDF

Liosta Léitheoireachta

Leabhair do 2021/22

Is féidir leat na leabhair a bheidh á n-úsáid againn gach bliain ar dheis a fháil. Cliceáil ar an táb don bhliain a bhfuil do pháiste istigh agus féach cad a bheidh de dhíth orthu.

Close All
Naíonáin Shóisearacha

Books:

 • IRISH | Séideán Sí – Ag Obair Liom Leabhar an dalta A | An Gum

  IRISH | Seideann Sí: Ag Obair Liom –Leabhar an dalta B | An Gum

 • MATHS | Gafa le Mata – Naíonáin Shóisearacha | C.J Fallon

 • SPHE | Rainy Days – Junior Infants | Folens

  SPHE | Nach iontach an Domhan É – Naíonáin Shóisearacha | An Gum

 • HANDWRITING | x3 Project Book 15 (32 page copy) | Aisling

 • RELIGION | I nGrá Dé – Naíonáin Shóisearacha. Bunscoil 1 | Veritas

Other required items:

 • 3 x Empty & clean Chinese take away plastic boxes (labelled)
 • 3 x Plastic A4 envelope folder (Clear/no patter for notes, obair bhaile etc) (labelled with name)
 • Peann Luaidhe, bioróir & scriosán. Minimum of 2 Junior grip pencils, rubber, sharpener. All should be contained in a pencil case (All labelled)
 • Dathanna :Crayola twistable crayons (12 pack) (Labelled)
 • 2 whiteboard markers for mini whitboard

Important NOTES:

 • All books must be covered in contact and all belongings including uniform, jumpers, etc. must be clearly labelled (Please use the Irish version of child’s name)
 • Please ensure your child has Velcro shoes. Laced shoes are unsuitable for infants, as we take them off for gymnastics, etc and they have difficulty managing them.

Download List – PDF

Naíonáin Shinsearacha

Books:

 • IRISH | Séidean Sí: Mo Leabharsa, Leabhar an dalta B | An Gum

  IRISH | Seideann Sí: Ag Obair Liom –Leabhar an dalta B | An Gum

 • ENGLISH | Starlight Senior Infants skills book | Folens

 • MATHS | Gafa le Mata – Naíonáin Shinsearacha | C.J Fallon

 • SPHE/SESE | Nach Iontach an Domhan É- Naíonáin Shinsearacha | Folens

  SPHE/SESE | Rainy Days, Colouring and Activities, Senior Infants | Folens

 • RELIGION | I nGrá Dé – Naíonáin Shinsearacha Bunscoil 2 | Veritas

Copies:

 • 4 Junior copies (ruled extra wide)
 • 2 Junior Practice Copies (ASJ11 Blank)
 • 2 Document Wallets: 1 blue & 1 red
 • 2 project Copies (Project Book 15)
 • 1 Scrap books Size 13”x9” (64 pages)

Other required items:

 • Crayons
 • A ruler, a steel double topper & a rubber
 • 2 Jumbo grip triangular pencils
 • 2 Whiteboard markers for mini white borads

Important NOTES:

 • All books must be covered in contact and all belongings including uniform, jumpers, etc. must be clearly labelled (Please use the Irish version of child’s name)
 • Please ensure your child has Velcro shoes. Laced shoes are unsuitable for infants, as we take them off for gymnastics, etc and they have difficulty managing them.
 • Please make sure your child has a skipping rope in their bag everyday.

Download List – PDF

Rang 1

Books:

 • IRISH | Ag Obair Liom – Leabhar an Dálta – C | Séideán Sí

  IRISH | Am Don Léamh – Rang a Dó | Folens

 • ENGLISH | Starlight skills book. (Starlight combined reader & skills book) | Folens

 • MATHS | Gafa le Mata – Rang a hAon | C.J Fallon

 • SPHE/SESE | Nach Iontach an Domhan É! – Rang a hAon | CJ Fallon

 • RELIGION | I nGrá Dé Rang a 1 | Veritas

Copies:

 • 2 Document Wallets A4
 • 1 Notebook
 • 1 Plain Day Book
 • 2 Learn to Write B2 Exercise Book
 • 4 Project Copies 15A
 • 1 Sum Copy 20mm

Other required items:

 • Crayons & pencils
 • A ruler, a topper & 2 rubbers
 • Tin whistle ‘D’ All Clearly Labelled
 • 2 Glue Sticks

Important NOTES:

 • All belongings including uniform, jumpers etc. Must be clearly labelled (please use the irish version of child’s surname)

Download List – PDF

Rang 2

Books:

 • IRISH | Mo Leabharsa D Leagan Connachtach | An Gum

 • ENGLISH | Starlight 2nd class skills book (to accompany starlight 2nd class core reader available on book scheme) | Folens

 • MATHS | Mata Meabhrach Rang a 2 | –

 • SPHE/SESE | Nach Iontach an Domhain É! -Rang a Dó | Folens

Copies:

 • 2 Document Wallet A4
 • 5 Copy 88 page A 11
 • 2 Sums Copies(10mm)
 • 1 Sum copy (7mm)
 • 1 Project Copy 15A
 • 1 notebook & 1 hardback copybook

Other required items:

 • Tin whistle D
 • Crayons & a pencil
 • A ruler, a topper & a rubber

Important NOTES:

 • All books must be covered in Contact and all belongings including uniform, jumpers etc. Must be clearly labelled (please use the Irish version of child’s SURNAME)

Download List – PDF

Rang 3

Books:

 • ENGLISH | Starlight combined reading & skills book(3rd class) | Folens

 • MATHS | Mata Meabhrach Rang a 3 | –

Copies:

 • 6 Writing Copies (88 page)
 • 3 Sum copies C3 (88 page)
 • 1 Hardback copy A5
 • 3 Document Wallet

Other required items:

 • Tin whistle D
 • Crayons & a pencil
 • A ruler, a topper & a rubber
 • Glue

Important NOTES:

 • All books must be covered in Contact and all belongings including uniform, jumpers etc. Must be clearly labelled (please use the Irish version of child’s name)

Download List – PDF

Rang 4

Books:

 • IRISH | Foclóir Gaeilge /Béarla | An Gum/An Comhlacht Oideachas

 • ENGLISH | Starlight combined reading & skills book | Folens

 • MATHS | Mata Meabhrach Rang a 4 | –

Copies:

 • 10 Writing Copies (120 page)
 • 4 Sum copies C3 (88 page)
 • 1 cóipleabhar crua A4 –scríobh aistí (Hardback A4 copy)
 • 1 Fillteán (document wallet)

Other required items:

 • Feadóg D
 • Twistables nó peann luaidhe daite
 • English Dictionary / Thesaurus
 • Set matamaitice
 • High-lighters
 • Calculator

Important NOTES:

 • All books must be covered in Contact and all belongings including uniform, jumpers etc. Must be clearly labelled (please use the Irish version of child’s SURNAME)

Download List – PDF

Rang 5

Books:

 • ENGLISH | Starlight combined reading & skills book | Folens

 • MATHS | Mata Meabhrach Rang a 5 | –

Copies:

 • 12 Chóipleabhar (120 Leathanach)
 • 6 Chóipleabhar Sumaí C3 (88 page)
 • 1 Chóipleabhar Nótaí (Notebook) A5
 • 1 Cóipleabhar Eolaíochta crua A4 (hardback) Science
 • 2 Fillteán (document wallet)
 • 1 Cóipleabhar Crua A4

Other required items:

 • Feadóg D
 • Pinn + pinn luaidhe + pinn luaidhe daite
 • English Dictionary / Thesaurus
 • Foclóir Gaeilge/ Béarla
 • Uillinntomhas (protractor) Tacar Matamaticiúil (mathematical set)
 • Rialóir, scriosán, bioróir
 • High-lighter
 • Calculator

Important NOTES:

 • All books must be covered in Contact and all belongings including uniform, jumpers etc. Must be clearly labelled (please use the Irish version of child’s SURNAME)

Download List – PDF

Rang 6

Books:

 • ENGLISH | Starlight combined reading & skills book | Folens

Copies:

 • 12 Chóipleabhar (120 Leathanach)
 • 6 Chóipleabhar Sumaí C3 (88 page)
 • 1 Chóipleabhar Nótaí (Notebook)
 • 1 Chóipleabhar Eolaíochta crua A4 (hardback)
 • 2 Fhillteán (document wallet)

Other required items:

 • Feadóg D
 • Pinn + pinn luaidhe + pinn luaidhe daite
 • English Dictionary / Thesaurus
 • Foclóir Gaeilge/ Béarla
 • Uillinntomhas (protractor)
 • Rialóir, scriosán, bioróir

Important NOTES:

 • All books must be covered in Contact and all belongings including uniform, jumpers etc. Must be clearly labelled (please use the Irish version of child’s SURNAME)

Download List – PDF